Ποιες κατηγορίες Σακχαρώδους Διαβήτη υπάρχουν;

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) χωρίζεται στις εξής κατηγορίες:
(1) Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1
(2) Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2
(3) Σακχαρώδης Διαβήτης Κύησης
(4) Άλλοι τύποι Σακχαρώδους Διαβήτη που οφείλονται σε άλλες αιτίες
Diabetes Care 2018 Jan; 41(Supplement 1): S13-S27 (https://doi.org/10.2337/dc18-S002)